Privacy Policy

Versie: januari 2023

Introductie

Hacksclusive zet zich in voor de veiligheid en privacy van haar gebruikers. We willen ervoor zorgen dat u, als klant of onderzoeker, begrijpt welke informatie we van u verzamelen en waarom. Hacksclusive behandelt uw persoonsgegevens en/of die van uw bedrijf met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Wij vinden het belangrijk u te informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over welke persoonsgegevens Hacksclusive van u en/of uw bedrijf verwerkt, waarvoor Hacksclusive deze persoonsgegevens gebruikt, op welke rechtsgronden en voor welke doeleinden Hacksclusive deze persoonsgegevens verwerkt, wanneer Hacksclusive de persoonsgegevens deelt met derden en wanneer wij verwerkers inschakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens, en welke rechten u heeft met betrekking tot deze persoonsgegevens.

Definities

In deze privacyverklaring zijn de volgende definities van toepassing:

 • Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstelling, een dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt voor Hacksclusive;

 • Derde: ieder ander behalve: u, Hacksclusive, een verwerker, of enige persoon die bevoegd is om persoonsgegevens te verwerken onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker;

 • U: degene wiens persoonsgegevens door Hacksclusive worden verwerkt;

 • Persoonsgegevens: alle gegevens die op u betrekking hebben en naar u herleidbaar zijn, in het bijzonder door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor uw fysieke , fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit;

 • Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van uw persoonsgegevens aanvaardt;

 • Verstrekking van persoonsgegevens: het verstrekken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens; en

 • Verwerking van persoonsgegevens: een handeling of een geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, actualiseren of het wijzigen, opvragen, inzien, gebruiken, verstrekken door middel van doorzenden, verspreiden of op andere wijze beschikbaar stellen, aligneren of combineren, afschermen of vernietigen van gegevens;

 • (Hacksclusive) Dienst(en): de diensten die Hacksclusive via het Platform aanbiedt, gericht op de beheersing van de beveiliging van uw online informatiesystemen;

 • Hacksclusive Team: de medewerkers, opdrachtnemers en/of derden (partners) die door Hacksclusive worden ingezet ten behoeve van de Hacksclusive Diensten.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

  • bezoekers van de Website (hacksclusive.com);

  • gebruikers van het Platform (app.hacksclusive.com);​

  • potentiële klanten en andere personen met wie Hacksclusive per e-mail of telefonisch contact heeft of probeert te hebben;

  • nieuwsbrief abonnees;

  • ontvangers van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen (in het volgende: Marketing) van Hacksclusive;

  • klanten van Hacksclusive; en

  • alle andere personen die contact opnemen met Hacksclusive en van wie Hacksclusive persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer verwerkt Hacksclusive persoonsgegevens?

Hacksclusive ontvangt in de volgende situaties persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u de Website bezoekt;

 • Wanneer u gebruik maakt van het Platform en de Diensten;

 • Wanneer u contact opneemt met Hacksclusive, bijvoorbeeld per e-mail, via het aanmeldformulier op de website, telefonisch of via sociale media, zoals LinkedIn, Twitter of Facebook;

 • Wanneer u zich registreert voor de Marketing van Hacksclusive; en/of

 • Wanneer u gegevens aan ons verstrekt vanwege een klantrelatie met Hacksclusive.

Welke persoonsgegevens verwerkt Hacksclusive?
 • Bezoek van website
  Bij een bezoek aan de Website slaan onze servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek en uw e-mailadres. Voor het overige verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring https://app.hacksclusive.com/cookies voor meer informatie die wij over u verzamelen tijdens het gebruik van de Website.

 • Wanneer u gebruik maakt van het Platform
  Indien u gebruik maakt van het Platform, heeft u een overeenkomst gesloten met Hacksclusive zodat u gebruik kunt maken van de Hacksclusive Diensten.
  In het geval dat het platform wordt gebruikt, verzamelen we informatie die uw browser verzendt wanneer u ons platform bezoekt ('loggegevens'). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's die u binnen het Platform bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht.

 • Klanten kunnen de veiligheid van uw online informatiesystemen laten beoordelen. Ons team voert deze beoordeling uit. Op basis van hun bevindingen stellen ze een rapport op. Als uit het onderzoek persoonsgegevens naar voren komen, bijvoorbeeld als er een datalek in uw informatiebeveiliging wordt geconstateerd, waardoor de gegevens van uw klanten beschikbaar komen, dan zijn die persoonsgegevens voor alle bij het onderzoek betrokken partijen in te zien, dat wil zeggen : de Onderzoekers, het Triage-Team, en door ons. Het is niet ons doel om deze gegevens op te slaan, maar het inzien van die gegevens kwalificeert al als verwerking van persoonsgegevens. Daarom bestaat de mogelijkheid dat wij bij het gebruik van de Applicatie persoonsgegevens van u en/of van betrokken derden, zoals klanten, verwerken.

 • Contact met Hacksclusive
  Wanneer u contact opneemt met Hacksclusive, bijvoorbeeld met een verzoek voor informatie of advies over onze Diensten, verwerkt Hacksclusive de persoonsgegevens die u daarbij aan ons verstrekt, zoals de contactgegevens die u per e-mail verstrekt, via het registratieformulier op de Website, of telefonisch, maar ook de verstrekte informatie tijdens een kennismakingsgesprek, of tijdens een evenement dat door Hacksclusive wordt georganiseerd. Wij bewaren deze informatie in onze klantendatabase, Hubspot. Het door u verstrekte e-mailadres, naam en/of telefoonnummer, al dan niet via het registratieformulier op de Website, zal worden gebruikt voor het verstrekken van informatie of advies zoals gevraagd.

 • Marketing (en afmelden)
  Hacksclusive maakt gebruik van nieuwsbrieven, abonnees krijgen nieuwsbrieven toegestuurd met zaken die relevant kunnen zijn voor onze (potentiële) klanten en onderzoekers, zoals events, blogposts of klantcases. Alle andere relevante informatie voor onze klanten, zoals release-opmerkingen en meldingen, is te vinden op het Platform.

 • Wij maken gebruik van inschrijfformulieren op de Website. We vragen je naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we contact met je kunnen opnemen. We bewaren uw contactgegevens in onze klantendatabase, Hubspot. Wij bewaren deze informatie twee jaar nadat deze daarin is opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt.

 • Gegevens verstrekt en verzameld uit andere bronnen vanwege de klantrelatie met Hacksclusive.

 • Wanneer je gebruik maakt van het Platform en de Hacksclusive Diensten, verwerkt Hacksclusive de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt via e-mail, het contactformulier op de Website, tijdens consultaties of op een andere manier. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
  Voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, functie, land.

 • Overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte
  Eventuele persoonsgegevens die wij naar aanleiding van het onder 3 sub b genoemde onderzoek verwerken, kunnen in sommige gevallen buiten de Europese Economische Ruimte (“​EER”) worden doorgegeven, omdat dit noodzakelijk kan zijn voor de levering van onze Diensten (ook zie hierna onder 8, Derden). De onder 3 sub b genoemde (persoons)gegevens die wij verkrijgen als gevolg van het gebruik van de Applicatie, worden niet buiten de EER verstrekt.

Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens? 
 • Optimalisatie Website, Platform, Diensten en informatievoorziening
  De informatie die de Website en/of het Platform automatisch van u opslaat en genereert (zie hiervoor onder 3 sub a en sub b) wordt door ons gebruikt om (de organisatie van onze Website, Platform en Diensten) verder te optimaliseren en de dienstverlening te verbeteren, maar ook om fraude te voorkomen. Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de Website en/of de Dienst cookies geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Verder verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring https ://app.hacksclusive.com/cookies voor meer informatie die we over u verzamelen wanneer u de website gebruikt.

 • Uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hacksclusive
  Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hacksclusive heeft Hacksclusive in ieder geval uw contact- en factuurgegevens nodig, naast het in veel gevallen verwerken van andere persoonsgegevens, afhankelijk van het type Dienst dat u afneemt van Hacksclusive.

  • Contact met u onderhouden Als u informatie opvraagt bij Hacksclusive, verwerkt Hacksclusive de verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of uw vragen te beantwoorden.

  • Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens betreffen audits en beoordelingen.

Wat is de grondslag voor de verwerking van persoonsgegeven?

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt als aan één van de volgende voorwaarden (grondslag) is voldaan:

 • je hebt er je toestemming voor gegeven;
 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Hacksclusive rust;
 • het is noodzakelijk om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze gronden zijn niet zeldzaam);
 • het noodzakelijk is om de legitieme belangen van Hacksclusive te verdedigen, bijvoorbeeld om de veiligheid of integriteit van onze “Dienst” of een derde partij te beschermen, behalve in het geval dat uw belangen of basisrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan de belangen van Hacksclusive en/ of de derde partij.
 • het is noodzakelijk om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze gronden zijn niet zeldzaam);
 • het noodzakelijk is om de legitieme belangen van Hacksclusive te verdedigen, bijvoorbeeld om de veiligheid of integriteit van onze “Dienst” of een derde partij te beschermen, behalve in het geval dat uw belangen of basisrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan de belangen van Hacksclusive en/ of de derde partij.

Hoe waarborgt Hacksclusive de beveiliging van persoonsgegevens?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is onze topprioriteit. Ons team bestaat uit een groot aantal beveiligingsexperts die voortdurend bezig zijn met het beoordelen en verbeteren van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Hacksclusive heeft fysieke, organisatorische en technische maatregelen genomen om de veiligheid van onze klanten te waarborgen. Hacksclusive neemt voor de verwerking van de persoonsgegevens een beveiligingsniveau in acht dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken voldoende is om onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen. De door Hacksclusive genomen beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op ISO/IEC 27002 (2022) en de beveiligingsrichtlijn NCSC (2015). De belangrijkste (beveiligings)maatregelen van Hacksclusive zijn:

 • Het informatiebeveiligingsbeleid, waarin ook specifieke aandacht wordt besteed aan dataclassificatie, het verlenen van toegang en het beheersen van kwetsbaarheden;

 • Het aanstellen van een Privacy lead. De Privacy lead werkt nauw samen met de Technical lead. De Privacy lead en de Techincal lead zijn onder andere verantwoordelijk voor het toekennen van autorisaties voor toegang tot gevoelige klantinformatie, het beveiligen van back-ups, het registreren en afhandelen van incidenten en het bewaken van de naleving van het beveiligingsbeleid.

 • Het screenen van personeel voorafgaand aan een mogelijke tewerkstelling. Verder wordt elke vijf jaar een verklaring omtrent het gedrag geëist van alle medewerkers en aannemers. Daarnaast ondertekenen partners een geheimhoudingsverklaring.

 • Het toepassen van informatieclassificatie, dat wil zeggen dat er onderscheid wordt gemaakt in de informatievoorziening aan het Hacksclusive-Team. De belangrijkste principes van de informatieclassificatie worden hieronder uitgewerkt:

  • Alle gevoelige informatie met betrekking tot de beveiligingsrisico's van klanten wordt gedeeld binnen het Platform. Het Platform kan worden beveiligd door middel van tweefactorauthenticatie. Deze authenticatie moet door het Hacksclusive-Team en klanten zelf worden ingesteld.

  • De Business, Sales en Operations lead zijn de enige mensen bij Hacksclusive die toegang hebben tot klantcontracten en aanverwante zaken.

  • Ook alle andere bestanden, zoals personeelsdocumenten en e-mailverkeer in de online omgeving van Hacksclusive, zijn beveiligd met toegangsautorisaties. De Business lead geeft autorisaties aan het Hacksclusive Team.

 • Een beleid hebben voor netwerkbeveiliging. Er is een intern netwerk op kantoor; op dit interne netwerk wordt gevoelige informatie verwerkt. Dit netwerk is niet van buitenaf toegankelijk, omdat het beveiligd is met een wachtwoord.

 • Het hanteren van een ‘clear screen’ en ‘clean desk’ beleid, wat inhoudt dat het Hacksclusive-Team verplicht is om bij het verlaten van hun werkplek hun pc of laptop af te sluiten. Bij het verlaten van het pand dient de werkplek schoon en opgeruimd te worden achtergelaten.

 • Het hebben van een beleid voor de fysieke beveiliging van zowel toegang als omgeving. Het kantoor van Hacksclusive is beveiligd tegen indringers door middel van (elektronische) sloten. Het kantoorgedeelte is afgesloten en om toegang te krijgen moet een elektronische sleutel worden gebruikt.

 • Het beleid voor beveiligingsincidenten. Incidenten worden geregistreerd in het interne incidentenregister. De Data Protection Lead is verantwoordelijk voor de registratie en tijdige afhandeling van de incidenten. Na afhandeling wordt het incident geëvalueerd en worden passende verbetermaatregelen getroffen.

 • We hebben ook responsprocedures geïmplementeerd. Als Hacksclusive te maken zou krijgen met een datalek, wordt onze Data Protection Lead op de hoogte gebracht van het datalek. Indien de aard, de ernst en de omvang van het datalek dit vereisen, worden de betrokkenen hiervan binnen 48 uur op de hoogte gesteld en doet Hacksclusive binnen 72 uur een melding bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Bij het melden van het datalek geven wij informatie en feiten aan met betrekking tot het datalek. Daarnaast geven wij aan in welke categorie de betrokkenen vielen en aanvullende informatie zodat de melding zorgvuldig kan worden behandeld.

 • Onze database met klantgegevens wordt digitaal opgeslagen. De database is alleen toegankelijk voor geautoriseerde leden van het Hacksclusive-Team.

 • Ons wifi-netwerk is beveiligd met Radius. Dit betekent dat leden van het Hacksclusive-Team een certificaat en een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om toegang te krijgen tot het netwerk. 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of zelfs te verwijderen. Voor sommige persoonsgegevens kan het zijn dat Hacksclusive wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Hacksclusive deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Wij vragen u dergelijke verzoeken te mailen naar: privacy@hacksclusive.com​. Wij nemen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling, met een uiterste termijn van vier weken. Als u een verzoek indient, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren aan de hand van de gevraagde gegevens. Wij willen u nadrukkelijk vragen om op de kopie van het identiteitsbewijs het BSN-nummer zwart te maken. Wij mogen namelijk geen burgerservicenummers verwerken zonder dat wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Kunt u in de e-mail die u ons stuurt met betrekking tot het verzoek aangeven dat u het BSN-nummer op de kopie legitimatiebewijs zwart heeft gemaakt? Houd er daarnaast rekening mee dat, nadat wij uw persoonsgegevens op uw verzoek hebben aangepast of verwijderd, het kan zijn dat deze informatie nog enige tijd beschikbaar is in onze back-ups, totdat ook deze back-ups worden verwijderd. Als je je hebt uitgeschreven bewaren we de uitschrijving (dus niet de persoonsgegevens zelf) tot 5 jaar na uitschrijving.

Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens, die u aan Hacksclusive heeft verstrekt, in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen en heeft u het recht om deze gegevens over te dragen, indien de verwerking door Hacksclusive plaatsvindt op de wijze waarop in de toepasselijke wet- en regelgeving de overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Om de in het voorgaande genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@hacksclusive.com.

Hoe gaat Hacksclusive om met cookies?

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens. “Cookies” worden vanaf uw website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. We gebruiken "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om “Cookies” te weigeren of u kunt uw browser gebruiken om te zien hoe lang “Cookies” worden bewaard.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze "Service" ("Log-gegevens") bezoekt. Deze log-gegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres ("IP") van uw computer , browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere statistieken.

Hoe gaat Hacksclusive om met het verstrekken van persoonsgegevens aan Derde partijen

Zonder uw toestemming geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij:

 • Het is noodzakelijk in het kader van onderhandelingen over, de totstandkoming van en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Hacksclusive; en/of
 • Het is noodzakelijk om u de Dienst aan te bieden;
 • Hacksclusive is op grond van een wettelijke verplichting of in noodgevallen verplicht de persoonsgegevens aan overheidsinstanties door te geven, bijvoorbeeld in het geval een gerechtelijk bevel de verplichting oplegt persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Uitsluitend de gegevens die wij verplicht zijn te verstrekken worden verstrekt;
 • Hacksclusive een training of evenement organiseert met een derde partij, in welk geval uitsluitend uw contactgegevens worden gedeeld met een derde partij;
  Bij Hacksclusive vindt een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaats met als gevolg dat Hacksclusive persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

Voor de dienstverlening zetten wij het Hacksclusive-Team in om ons Platform en Diensten te implementeren en te faciliteren, om gerelateerde diensten te verlenen of om ons te helpen bij de analyse van de wijze waarop onze Dienst wordt gebruikt. Het Hacksclusive-Team heeft alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens op een need-to-know basis. Daarnaast kunnen zij mogelijk de persoonsgegevens van uw klanten inzien. Wij vinden het noodzakelijk dat deze partijen de persoonsgegevens inzien om de Diensten aan u te kunnen leveren. Wij verbinden ons ertoe en zijn verplicht deze persoonsgegevens niet openbaar te maken, noch voor andere doeleinden te gebruiken. Met de door ons ingeschakelde partijen sluiten wij overeenkomsten waarin wij deze partijen verplichten tot geheimhouding en uitsluitend persoonsgegevens te verwerken om de Diensten aan u aan te bieden. Onze server bevindt zich in de EER en het Platform en zijn (gecodeerde) database worden binnen de EER gehost. 

Hoe gaat Hacksclusive om met internationale uitwisseling van persoonsgegevens?

Uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere jurisdictie van de overheid waar de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming kan verschillen van die in uw jurisdictie. Als u zich buiten de EER bevindt en u ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de informatie, inclusief persoonlijke informatie, overdragen naar de EER waar we deze zullen verwerken.

Door de Website en/of de Dienst buiten de EER te gebruiken, gevolgd door het indienen van dergelijke informatie, geeft u aan dat u akkoord gaat met de internationale overdracht.

In hoeverre is de Privacyverklaring van Hacksclusive ook van toepassing op derde partijen?

De privacyverklaring van Hacksclusive is niet van toepassing op websites en/of applicaties van derden, ook niet indien Hacksclusive op haar Website een hyperlink of verbinding naar deze andere websites heeft geplaatst. Het kan voorkomen dat u bij het gebruik van ons Platform door middel van links naar andere websites naar websites wordt geleid die niet door ons worden beheerd. Deze links naar websites worden dan opgenomen in de rapporten van onderzoekers. Als u ervoor kiest om op deze link te klikken, wordt u naar de website van die derde partij geleid. Hacksclusive aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij raden u aan om kennis te nemen van de privacyverklaringen en cookieverklaringen van die websites, voordat u deze bezoekt.

Hoe gaat Hacksclusive om met Derde partijen die persoonsgegevens verwerken?

Hacksclusive schakelt derde partijen in om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derde partijen (verwerkers) verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen onze opdracht en wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de AVG (of haar Nederlandse bekrachtiging AVG). Dit betreft onder andere bedrijven en/of personen die betrokken zijn bij de Applicatie en de Diensten (‘developers’) of dienstverleners die hostingdiensten leveren. Daarnaast verwerkt onze accountant persoonsgegevens.

Hoelang bewaart Hacksclusive persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het realiseren van de doeleinden zoals genoemd in artikel 4 van deze privacyverklaring. Na de (wettelijke en/of reglementaire) bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Hacksclusive bewaart de rapporten van de onderzoekers tot 2 jaar nadat de rapporten zijn opgesteld. Wij bewaren de klantgegevens voor een periode van 5 jaar na het einde van de overeenkomst of beëindiging van de dienstverlening. Deze termijn is nodig voor verdediging in geval van een claim op Hacksclusive. Het klantenbestand wordt beschermd door middel van de beveiligingsmaatregelen zoals bepaald in artikel 6 van dit privacybeleid.

Bovenstaande bewaartermijn is niet van toepassing indien op Hacksclusive een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Hoe gaat Hackslusive om met de privacy van minderjarigen?

Wij richten onze dienstverlening niet op kinderen onder de 18 jaar, dus onze dienstverlening heeft geen betrekking op minderjarigen. We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke, identificeerbare informatie over minderjarigen. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonsgegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld over een kind jonger dan 13 jaar zonder toestemming van de ouders, ondernemen we actie om de informatie van onze servers te verwijderen.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze privacy lead via:

Aan: Privacy lead
Hacksclusive B.V.
Lübeckweg 2
9723 HE Groningen
Nederland
E-mail: privacy@hacksclusive.com

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde aan te passen, bijvoorbeeld omdat wet- of regelgeving wijzigt. De meest recente is altijd te vinden op de Website en in de Applicatie. Indien en wanneer de privacyverklaring uitgebreid wordt herzien, melden wij dit op de Website. U wordt geadviseerd deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze privacyverklaring zijn van kracht op het moment dat deze op deze pagina worden gepubliceerd.

Als u vragen, opmerkingen en/of klachten in het algemeen of over/betreffende ons privacy statement heeft, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.