Algemene voorwaarden

Versie: januari 2023

Definities
 1. U, klant.
 2. Hacksclusive: Hacksclusive B.V., een besloten vennootschap gevestigd aan de Lübeckweg 2, 9723 HE Groningen.
 3. Force Majeure gebeurtenis: elke gebeurtenis of omstandigheid die verhindert dat een Partij voldoet aan een van haar verplichtingen onder deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) natuurrampen en handelingen buiten menselijke controle ("overmacht"); (ii) staking, uitsluiting of andere industriële acties, inclusief die van een externe dienstverlener, anders dan die specifiek zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit het handelen of nalaten van de getroffen partij; (iii) oorlog, oproer, opstand, terrorisme, vandalisme, sabotage of epidemie; en wet, regel of regulering van enige overheid of overheidsinstantie en uitvoerend of administratief bevel of handeling van algemene of bijzondere toepassing.
 4. Intellectuele eigendomsrechten: alle auteursrechten, knowhow, technische informatie, rechten op uitvindingen, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken en handelsnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken, morele rechten, ontwerprechten, rechten op kleding, databankrechten en rechten op gegevens, computergegevens, generieke rechten, eigendomsrechten op informatie, het recht om te procederen wegens misbruik, gebruiksmodellen, domeinnamen, rechten op goodwill en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten en in elk geval, al dan niet geregistreerd , met inbegrip van elke aanvraag om dergelijke rechten te beschermen of te registreren en alle verlengingen en uitbreidingen van dergelijke rechten of aanvragen, hetzij definitief, voorwaardelijk of toekomstig, en waar dan ook.
 5. Overeenkomst: de aanbieding of offerte en de bijlagen daarbij.
 6. Project: een Hacksclusive-team dat een reeks taken uitvoert om een bepaalde Dienst aan een Klant te leveren.
 7. Hacksclusive Diensten: Vulnerability Scan, Security Assessment (of Pentest), Security Monitor, Incident Response, Awareness Presentatie, Workshop of Training.
Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang van de Klant tot en het gebruik van de diensten van Hacksclusive (de Diensten, bestaande uit de Hacksclusive Diensten zoals gedefinieerd in de Overeenkomst).

Wijziging en acceptatie

De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar alleen nadat u hiervan dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte bent gesteld, en zullen verschijnen op https://www.hacksclusive.com/terms. Als u bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen, is het enige verhaal van de Klant het beëindigen van de Overeenkomst. Het voortgezette gebruik van de Services door de Klant houdt in dat hij akkoord gaat met eventuele wijzigingen of herzieningen van de Voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Services zijn en blijven het exclusieve eigendom van Hacksclusive. Alle gegevens die voor de klant worden gegenereerd, zijn het exclusieve eigendom van de klant.

Samenwerking

De Klant zal alle redelijke medewerking verlenen om Hacksclusive in staat te stellen de Diensten te leveren.

Verplichtingen van de klant

De Klant: (i) verstrekt alle informatie die redelijkerwijs nodig is om de Diensten uit te voeren, (ii) verklaart dat alle aan Hacksclusive verstrekte IP-adressen toebehoren aan de Klant, (iii) informeert de partij die verantwoordelijk is voor de hosting, en (iv) ) zich houden aan de instructies in het Hacksclusive-platform.

Privacy

De Klant begrijpt dat hij door zijn gebruik van de Diensten instemt met het verzamelen en gebruiken van bepaalde persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in het Privacybeleid. Bekijk het privacybeleid, dat een integraal onderdeel vormt van deze voorwaarden. Hacksclusive zal persoonlijke informatie alleen gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid.

Termijn en beëindiging

Elke opdracht voor Diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Elke opdracht voor Diensten kan door beide Partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden. Het is Hacksclusive en de Klant voorts toegestaan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen in geval van (i) faillissement of aanvraag daartoe van de andere Partij, (ii) surseance van betaling (artikel 214 en verder Faillissementswet) of een verzoek daartoe, (iii) vereffening of ontbinding, en (iv) voortdurende schending van een van zijn verplichtingen jegens de andere Partij.

Hacksclusive Diensten

Hacksclusive zal:

 1. een team van beveiligingsexperts onderhouden;
 2. de Klant online toegang verlenen tot het Hacksclusive platform;
 3. ondersteuning bieden op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 08:00 en 18:00 uur (CET) via support@hacksclusive.com of via het Hacksclusive-platform;
 4. al het redelijke doen om op vragen en klachten binnen 2 (twee) werkdagen of 48 (achtenveertig) werkuren te reageren.

samen aangeduid als de Hacksclusive Diensten.

Betaling van toeslagen

De Klant is aan Hacksclusive de vergoedingen voor de Diensten verschuldigd op basis van de gekozen Dienst en het aantal credits. Hacksclusive zal opdrachtgever een btw-factuur verstrekken.

Beschikbaarheid
Het Hacksclusive platform wordt gehost op een cloudplatform, gevestigd in de Europese Unie. We maken elke 24 uur incrementele back-ups.
 
Prijs verhoging

Aan het begin van elk kalenderjaar kan Hacksclusive de prijzen van de Hacksclusive Diensten wijzigen.

Beveiliging

Als beveiligingsbedrijf begrijpen we hoe belangrijk het is om alles te doen wat je kunt op het gebied van beveiliging:

 • We laten ethische hackers onze code controleren voordat we de code vrijgeven;
 • We voeren wekelijkse beveiligingsscans uit om te controleren op bekende kwetsbaarheden;
 • We voeren doorlopende onderzoeksprogramma's uit om de beste ethische hackers ons platform te laten controleren op onbekende kwetsbaarheden;
 • We hebben een Responsible Disclosure op onze website om iedereen de mogelijkheid te bieden een kwetsbaarheid te melden.
Vertrouwelijkheid
 1. Geen van de partijen zal op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van vijf (5) jaar na beëindiging of het verstrijken van deze overeenkomst informatie van vertrouwelijke aard van de andere partij aan derden publiceren, bekendmaken of anderszins bekendmaken. partij, behalve aan gemachtigde vertegenwoordigers die dergelijke vertrouwelijke informatie moeten kennen en die gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen die niet minder streng zijn dan die in deze Overeenkomst. De ontvangende partij zal haar werknemers, personeel en eventuele bevoegde vertegenwoordigers instrueren over haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
 2. De ontvangende Partij zal: (i) de vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk houden; (ii) de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor het nakomen van haar verplichtingen of het uitoefenen van haar rechten onder deze Overeenkomst; (iii) bewaar de vertrouwelijke informatie met dezelfde mate van zorg als de ontvangende Partij gebruikt om haar eigen informatie van vergelijkbare aard te beschermen, maar niet minder dan een redelijke mate van zorg; (iv) de vertrouwelijke informatie op te slaan om elk gebruik van vertrouwelijke informatie in strijd met deze Overeenkomst en/of ongeoorloofde communicatie van vertrouwelijke informatie te voorkomen; en (v) de vertrouwelijke informatie op te slaan in overeenstemming met enige specifieke en redelijke informatiebeveiligingseisen van de onthullende Partij voor de verzending, opslag of behandeling van de vertrouwelijke informatie.
 3. De ontvangende Partij stelt de bekendmakende Partij onverwijld schriftelijk in kennis van elk misbruik of verduistering van haar vertrouwelijke informatie die onder de aandacht van de ontvangende Partij kan komen.
 4. Deze Overeenkomst legt geen verplichting op aan een ontvangende Partij met betrekking tot vertrouwelijke informatie waarvan: (i) de ontvangende Partij kan aantonen dat deze al in het bezit of kennis was van de ontvangende Partij en die de ontvangende Partij rechtmatig heeft verkregen anders dan van de bekendmakende Partij; (ii) openbaar beschikbaar is of wordt buiten de schuld van de ontvangende Partij; (iii) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder schending van deze overeenkomst, hetgeen kan worden aangetoond door middel van schriftelijk bewijs; (iv) wordt bekendgemaakt door de ontvangende Partij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende Partij; of (v) wettelijk verplicht is tot openbaarmaking.
Garanties
 1. Hacksclusive garandeert dat (i) software die door Hacksclusive is ontwikkeld voor het leveren van haar Diensten geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; (ii) dergelijke software zal in alle materiële opzichten voldoen aan de overeengekomen specificaties; (iii) alleen gekwalificeerde werknemers met veiligheids- en antecedentenonderzoek in overeenstemming met het gedeelte over niet-openbaarmaking van deze Overeenkomst zullen Diensten uitvoeren onder deze Overeenkomst.
 2. Hacksclusive zal er alles aan doen om de Diensten te leveren zoals beschreven in deze Overeenkomst. Maar vanwege de aard van de services geeft Hacksclusive geen garantie voor (i) de volledigheid van de services; (ii) enige schade aan een computersysteem, verlies van gegevens of andere schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Services door de Klant. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen van Hacksclusive of via de Hacksclusive-services, vormt een garantie die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.
 3. Elke Partij verklaart en garandeert aan de andere Partij dat (i) zij de volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om deze overeenkomst aan te gaan; (ii) hij is de eigenaar van, of is wettelijk bevoegd om op te treden namens de eigenaar van, het online platform/de te onderzoeken applicatie, (iii) het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst schendt geen enkele overeenkomst die hij heeft met een derden of rechten van derden.
Beperking van aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Hacksclusive zal nooit hoger zijn dan de dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering. Behalve aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid en aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, die onbeperkt is. Hacksclusive zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst een passende aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en onderhouden. In geen geval zal een van de Partijen aansprakelijk zijn jegens wie dan ook voor gevolgschade, indirecte schade, voorbeeldschade, speciale of incidentele schade of puur economisch verlies, met inbegrip van: (i) gederfde winst, zakelijke kansen, goodwill of verwachte besparingen; (ii) kosten voor het aanschaffen van vervangende goederen of producten; of (iii) verspilde management- of personeelstijd.

Algemeen
 1. Opdracht. De rechten of verplichtingen van geen van beide partijen onder deze overeenkomst zullen worden toegewezen of gedelegeerd zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Geen ontheffing. Het nalaten of nalaten door een van de partijen om op enig moment een van de voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen, zal niet worden opgevat of beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van die partij hieronder.
 3. Overmacht. Geen van de partijen is aansprakelijk voor verlies of vertraging voor zover een dergelijke storing of vertraging te wijten is aan een geval van overmacht. In het geval van een Overmachtsgebeurtenis moet de getroffen Partij, om aanspraak te kunnen maken op de bescherming van deze Sectie, binnen vijftien (15) Werkdagen: (i) de andere Partij op de hoogte stellen van het optreden van de Overmachtsgebeurtenis; (ii) geef indien mogelijk de voorzienbare duur aan; en (iii) de andere Partij informeren over de genomen of overwogen maatregelen om de gevolgen van de Overmacht te beperken. Als de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen aanhoudt, kan elke partij deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving. Bij een dergelijke beëindiging zullen reeds verrichte werkzaamheden in het kader van de overeenkomst naar evenredigheid worden vergoed en zullen kosten die in onderling overleg zijn gemaakt volledig worden betaald, zonder verdere aansprakelijkheid.
  Koppen. De kopjes van de secties en subsecties van deze overeenkomst zijn alleen ter referentie ingevoegd en hebben op geen enkele manier invloed op de interpretatie van de voorwaarden of bepalingen in deze overeenkomst.
 4. Status onafhankelijke aannemer. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de Partijen.
 5. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Elke partij erkent, voor zover toegestaan door de wet, dat zij bij het aangaan van deze overeenkomst niet heeft vertrouwd op enige verklaring, verklaring, verzekering of garantie, anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst.
 6. Scheidbaarheid. Mocht een bepaling van deze Overeenkomst nietig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan: (i) komen de Partijen overeen een geschikte en billijke bepaling te vervangen om, voor zover voor zover geldig en afdwingbaar, de bedoeling en het doel van de betwiste bepaling; en (ii) de rest van deze Overeenkomst blijft onaangetast.
 7. Rechten van derden. Deze Overeenkomst is gemaakt ten behoeve van de Partijen en is niet bedoeld om ten goede te komen aan of afdwingbaar te zijn door een derde partij. De rechten van de Partijen om deze
 8. Overeenkomst te beëindigen, te herroepen of te wijzigen, of om enige schikking met betrekking tot deze Overeenkomst te bereiken, zijn niet onderworpen aan de toestemming van enige derde partij.